links

Op deze pagina vindt u een uitgebreid aanbod aan links naar partnerorganisaties en interessante en informatieve websites.

 

Integratiediensten

Stedelijke Integratiedienst Gent
Informatie over de werking van de stedelijke integratiedienst op de website van de stad Gent.

Stedelijke Dienst Integratie Antwerpen
Website van de Dienst Integratie Antwerpen (DIA) en het Atlasgebouw.

Verenigingen van etnisch-culturele minderheden

Minderhedenforum
Het Minderhedenforum (voluit Forum van etnisch-culturele minderheden) is de spreekbuis van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen.

Agora
Gents partnerschap tussen erkende landelijke socio-culturele verenigingen van migranten, het stadsbestuur, het opbouwwerk en het integratiecentrum. (Website is tijdelijk niet beschikbaar)

Federaties van verenigingen van etnisch-culturele minderheden

We tonen alleen de federaties met een actieve website. Voor meer info over alle federaties (14 in Vlaanderen) kan u terecht bij het Forum voor etnisch-culturele minderheden

ACLI Vlaanderen
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Federatie van Italiaanse verenigingen. Christelijk geïnspireerd.

Afrikaans Platform
Een federatie die verenigingen groepeert van zwartafrikaanse origine ten zuiden van de Sahara wonende in Vlaanderen en Brussel. De maatschappelijke zetel van het Afrikaans Platform is gevestigd in Antwerpen.

AIF vzw
Associazioni Internazionali Federate. Multiculurele Federatie van Zelforganisaties. Niet uitstluitend voor Italiaanse verenigingen.

CDF vzw
Cagdas Dernekler Federasyonu. Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen. Gestart vanuit Turkse vooruitstrevende verenigingen maar nu open voor alle onafhankelijke allochtone verenigingen.

FMDO
Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties.

FMV vzw
Federatie van Marokkaanse Verenigingen.

FZOVL
Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen.

Internationaal Comité
Federatie van lidverenigingen uit verschillende gemeenschappen.

Turkse Unie van België vzw
Federatie van Turkse verenigingen.

VOEM vzw
Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims.

Federatie Wereldvrouwen vzw
Overkoepelende organisatie van (migranten)vrouwengroepen.

 

Diversiteit, gelijke kansen en antiracisme

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Opgericht door de federale overheid in 1993. U kan er ook terecht voor klachten in verband met gelijke kansen en racisme.

Meldpunt Discriminatie Gent
Indien u slachtoffer of getuige bent van discriminatie in Gent. 

Kif Kif
De interculturele site van Vlaanderen.

Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS)
Website van de socioculturele beweging voor interculturele samenlevingsopbouw van de Vlaamse Kerkgemeenschap.

Ella
Ella (voorheen Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen) is een onafhankelijke organisatie die zich als gelijke kanseninitiatief richt naar alle allochtone meisjes en vrouwen in Vlaanderen en Brussel.

Media

Trefmedia
Website over media en etnisch-culturele minderheden. Trefmedia is een initiatief van het Minderhedenforum.

Vluchtelingen en migratie

Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Deelwerking van ODiCe. Het Oriëntatiepunt werkt aan een verhoging van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen met een precair verblijfsstatuut en mensen zonder wettig verblijf.

Medimmigrant
Medimmigrant werkt aan een betere gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf en oriënteert hen naar een zinvol en realistisch verblijfsperspectief.

Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A)
OR.C.A komt op voor de rechten van clandestiene arbeidsmigranten.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vlaamse organisatie met aandacht voor vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf.

Coordination et Initiative pour et avec les Réfugiés et les Etrangers (CIRE)
Franstalige zusterorganisatie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Forum Asiel en Migratie (FAM)
Het platform "Forum Asiel en Migratie". ODiCe is lid van dit platform.

Beweging voor kinderen zonder papieren
Een onafhankelijke pluralistische beweging tegen de 'illegalisering' van kinderen in België.

VAKA/Hand in hand
socioculturele beweging die vanuit antiracistische visie campagne voert mbt asiel- en migratiebeleid.

Woonwagenbewoners

Vlaamse Vereniging voor Voyageurs, Roms, Roma en Manoesjen (VROEM)
Vlaamse vereniging voor de ondersteuning van woonwagenbewoners.   

 

Onderwijs

Steunpunt Gelijke Onderwijskansen
Het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK) biedt een geïntegreerd ondersteuningsaanbod aan het onderwijsveld aan rond gelijke onderwijskansen.

Lokale overlegplatforms
Gezamenlijke website van de lokale overlegplatforms (LOP) basis en secundair onderwijs. Op de site vindt u informatie over regelgeving, goede praktijken, campagnes, adressen, verslagen van vergaderingen, enz. van de LOP's in Vlaanderen.

DocAtlas
Documentatiecentrum gespecialiseerd in achtergrondinformatie en leermiddelen over diverse aspecten van interculturaliteit in de samenleving, intercultureel en mondiaal onderwijs en Nederlands voor anderstaligen.

Tewerkstelling

Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A)
OR.C.A komt op voor de rechten van clandestiene arbeidsmigranten.

Jobkanaal
Jobkanaal is een gratis wervingskanaal voor werkgevers. Het gaat op zoek naar kwalitatieve medewerkers en richt zich op werkzoekende allochtonen, personen met een handicap en vijfenveertigplussers.

Overheid en wetgeving

Vlaamse Gemeenschap - Integratiebeleid
Website over het integratiebeleid van de Vlaamse overheid.

Vlaamse Gemeenschap - Inburgering
Website over het Vlaamse inburgeringsbeleid.

Fedasil
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)
Website van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)
Website van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Internationaal

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
Wil het respect voor de sociale rechten van mensen zonder wettig verblijf bevorderen.

UNHCR
Het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties.

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
De Europese raad over vluchtelingen en ontheemden.

International Organization for Migration (IOM)
Het internationale organisatie voor migratie. Staan in Belgie onder andere in voor de vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

Amnesty International
Wereldwijd bekende organisatie die ijvert voor de bescherming van de mensenrechten.

Landeninformatie

Hieronder vindt u een aantal links naar websites met een uitgebreid info aan landeninformatie en informatie over conflicten in de wereld.

International Crisis Group

Ministerie Buitenlandse Zaken Nederland
Interessant zijn de ambtsberichten per land die op deze site worden gepubliceerd.

UNHCR 

Human Rights Watch

European Country of Origin Information Network

Andere interessante website

11.be
De portaalsite voor de Vlaamse noord-zuidbeweging.

 

© 2018 ODiCe VZW, alle rechten voorbehouden. | klachten | disclaimer | intranet | Ontworpen en ontwikkeld door movemedia.